Heitimme 23.maaliskuuta FPS:n edustusjääkiekon puolesta kiekon kentälle ja pyysimme, että autatte meitä maalien teossa. Onnistunut kampanja mahdollistaisi tulevalle kaudelle suuntaamisen. Kampanja saavutti tavoitteensa ja vieläpä huikealla tavalla! FPS haluaa mitä nöyrimmin kiittää jokaista tukijaansa! Mikäli kuitenkin koet, että haluat kirjoituttaa nimesi Vihreälle Seinälle myöhemmin kampanja-ajan ulkopuolella niin otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)forssanpalloseura.fi. Nimiä myydään Vihreälle Seinälle aina 1.kesäkuuta 2020 asti.

Forssan jäähalliin perustetaan VIHREÄ SEINÄ, johon kaikkien Pelasta Palloseura -tukikampanjaan osallistuneiden nimet julkistetaan syksyllä 2020. Tavoitteenamme on kerätä vähintään 100 kultaista nimeä, 200 hopeista nimeä ja 200 pronssista nimeä.

KULTAINEN NIMI 200 €
HOPEINEN NIMI 50 €
PRONSSINEN NIMI 15 €

Voit myös tukea seuraa haluamasi summalla, jolloin nimeä ei kategorioida (minimitukisumma 15 €).

TOIMI NÄIN:

1. Valitse hintakategoriasi
2. Suorita maksu Forssan Palloseura ry:n pankkitilille: FI33 5025 0220 0050 78
3. Kirjaa maksun viestikenttään TUKI, OMA NIMESI/NIMET (jos et halua nimeäsi julkaistavan, jätä nimesi pois viestikentästä)
4. Jos haluat maksaa laskulla, ilmoita laskutustiedot sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)forssanpalloseura.fi
5. Haasta ystävät, tuttavat, naapurit ja muut kiekkoihmiset mukaan!

TÄHÄN MENNESSÄ TUKENSA OVAT ANTANEET (PÄIVITETTY 29.05.2020)

KULTAINEN NIMI 135 / 100
Mervi Aalto & Juhani Karhu
Mika Ahonen
Jason Duffy
Harriet & Kari Eskola
Mervi Granlund & Jari Perkiömäki
Markku & Viljami Haavisto
Amanda & Jaana Harju
Hannu Heinilä
Hannu Hieperi
Jussi Hirsimäki
Juha Härkälä
Kimmo Ikonen
Matti Jaakkola
Mikko Jaakkola
Hannu Jokila
Ilkka Jyrkkiö
Heimo Kaskinen
Teemu Kauranen
Timo Korvenoja
Ari Kujanpää
Matti Kuusisto
Jouko & Kalle Käkönen
Tuija & Ilpo Laakso
Antti, Mikko & Olli Laaksonen
Jani Lehtimäki
Seppo Lehtinen
Ari Lehtokannas & Kari Railo
Antti Lindvall
Petrus Lintonen
Osmo & Topi Liski
Jukka, Rami & Riku Mattila
Jari Menna
Rauli Mero
Tommi Mero
Jukka Mäkilä
Tuula Mäkilä
Pekka Mäkiniemi / Jalasjoki Punkalaidun
Markku Nieminen
Mervi Nuutinen
Niko Oras
Matti Peipinen
Ville Peltonen
K. Peuhkuri & K. Aneristo
Peter Pippingsköld
Matti Pitkänen
Markku Pulkkinen
Pääkköset
Mikko Ranta
Johannes Rantala
Arttu, Asko & Santtu Rantanen
Osmo Rauhaniemi
Anton Rissanen
Jarkko Saarinen
Tarja Salko-Simola
Paula Salo
Mauri Salokoski
Merja & Onni Seppänen
Irma Sihvonen
Jouni Sihvonen
Kimmo Sihvonen
Kyösti Sihvonen
Esa Sippo
Johan Erik Sunell
Sutiset
Veljekset Stork
Jukka Suokas
Samu Syyri
Samuli Timonen
Tommi Touru
Timo Tukia
Marko Tuomola
Riku Tuomola
Turtolat
Janne Tuusa
Markku Vessman
Riku Vihreäsaari
Kirsi Koskenoja-Virtanen & Jouni Virtanen
Juha-Matti Vuorela
Timo Willman
Matti Yli-Sarja
#39
Armantti Oy
Doweb Oy
EJR Sports Oy
Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy
FoPS 86
FoPS 87
FoPS 05
FoPS 06
FoPS 07
FoPS 08
FoPS 09
FoPS 10/11/12/13
FoPS A
FoPS Ringette E 19-20
FPS Alumni
FPS Edustusjoukkue 19-20
Forssan Seudun Insinöörit Ry
Grilli Aikapoika
HEVI
Hämeen Pantti
J.E.Ahlgren Oy
Jomeco Oy
Juhani Jyrkkiön perhe
Kirva
KJR-Asennus Oy
Koivulan Kuorimo Oy
Kuljetus Harteva Oy
Kuljetus Tero Korpisaari
Kuljetusliike Pekka Rahikainen
Liha ja Säilyke Oy
Mainostoimisto Jiibit
MajavaBros Oy
Metsävahos Oy
Optikko Kirkassilmä Oy
Peltolan Kone Oy
Puutee Oy
PRT-Kaihdin
P-P Talohuolto Oy
Rakennus 10 Oy
Ramirent Finland Oy
Riihivalkama Rangers
Taneli Pirhosen muistorahasto
Tmi Jarmo Palomäki
Tmi Sami Lehtinen
Tmi RakennusKimi
Tmi Samperin Puusilmä Mikko Suomi
Tmi Teemu Pekka
TT-Pak Oy
Valokuvaaja Kati Länsikylä
Vilart Teemu Heinonen Oy
nimettömät tukijat 4 kpl

HOPEINEN NIMI 265 / 200
Ossi Aaltonen
Suvi Aaltonen
Ari Ahola
Anu Ahtola
Tommi Ahtola
Sanna Alalempi
Tomi Alalempi
Mikko Alavalkama
Ella, Iiro & Saana Arkkila
Emilia, Kalle & Roope Arkkila
Hilkka Aro
Mika Bergman
Mia Cavén
Jarkko Elonen
Jenna Eskelinen
Aapo Eskola
Juhana Eskola
Tuomas Eskola
Timo Finning
Forssan Raipe
Forssan Seudun Urheiluautoilijat ry
Kari Grahn
Merja Haarajoki
Eetu Haarala
Ilpo Haarala
Pasi Haarala
Tatu Haarala
Heli & Jussi Hakala
Pekka Hakala
Timo Hakala
Olli Hakamaa
Arvo Halonen
Koulutettu hieroja Ville Hammarberg
Jarno Hankaniemi
Arto Heikkilä
Jenna Heikkilä
Jukka Heikkilä
Nelli Heikkilä
Rasmus Heikkilä
Ritva Heikkilä
Liisa Heinilä
Tiina Heinilä
K. Heino, T. Hellgren & T. Sainio
Artturi, Venni & Viljami Heinonen
Harri Heinonen
Hemiva
Joonas Hieperi
Jusa Holkeri
Riku Honkasalo
Raimo Huhta
Hösse
Virpi, Kimmo & Rasmus Into
Tuomo Itäpalo
Rauno Jaakkola
Samu Jalonen
Hannu Jokinen
Virpi Jokinen
JR
Jorma Juhala
Hannu Jurkko
Jussilankadun Jutila
Jokioisten Hurjat
Marko Järvinen
Markku Kaakinen
Sari Kaakinen
Noora Kalliola
Annikki & Risto Kankaanpää
Mikko Kankaanpää
Riku Kankaanpää
Mika Kannisto
Hannu & Janne Kauranen
Jari Kesti
Antti Kiuru
Markku Kiuru
Tommi Kivinen
Janne Kivivuori
KJT Fan Club
Marja-Leena Klasi
Jari Koivisto
Sami Koivula
Tero Koivula
Pertti Koivusalo
Teemu Kokkinen
Pirjo & Seppo Kolunen
Ari Koskenoja
Marjut & Seppo Koskenoja
Jyri Kraft
Janne Kujala
Joni Kujala
Kalevi Kujala
Miko Kujala
Heimo Kuula
Keijo Kuunila
Raino Kuusinen
Manu Laakso
Jan Laine
Jari Lanki
Julia Lanki
Tomas Lanki
Laser HT
Aarne Lauren
Eino Lauren
Leo Lehti & Pertti Leino
Jari Lehtinen
Jyrki Lehtinen
Antti Leikkilä
Marketta Leikkilä
Sanna Leikkilä
Arto Leppänen
Janika Leppänen
Jouko Lindroos
Onni Lindvall
Kirsi Lintula
Raino Lohermaa
Oona & Jani Louhelainen
Sanna Loukiala
Hannu Lundgren
Lusse
Osku Lätti
Saku Lätti
Esa Löytömäki
Jan Madikainen
Jere Marttila
Matkun Olli
Jammu Mattila
MaViTrans
Sohvi Mero
Sulo Mero
Taneli Mero
Arja & Jukka Mikkola
Sanna Mikkola
Sami Moberg
Moberg
Moberg
Jukka Mäenpää
Lea & Jouni Mäkelä
Raiko Mäkeläinen
Matti Mäki
Aatu Mäkinen
Pirjo Mäkinen
Ville Mäkinen
Teresa Norri
Timo Norri
Anssi Nurminen
Juha Nurmisto
Matti Nurmisto
Aune & Eero Nuutinen
Ikenna Nwose
Jusa Ojala
Rauno Ojarinta
Mikko Ollikainen
Jari Oras
Orret J & J & J
Marja Paasovaara
Jani Paavola
Mika Palanen
Päivi & Olavi Palmumäki
Julia Palomäki
Saara Pirttimäki
Samu Pohjola
Lukas Pohjonen
ProMik Oy
Hermanni Pulkkinen
Eero Pulli
Tapani Pura
Joonas & Julius Puranen
Matias Pynnönen
Annukka Rahikainen
Anssi Rantanen
M Repo
Erkki Riikonen
Heikki Rinne
Jarkko Rintala
Tommi Rosenberg
Jari Roslöf
Jouni Ruottinen
Kalle Ryhtä
Mikael Ryhtä
Jani Ryyppö
Topi Ryyti
Veikko Rämö
Lotta Saarenmaa
Pete Saarikko
Hannu Saarinen
Saarinen
Reino Sainio
Juha Salo
Seppo Salo
Heli Salonen
Tarja Salko-Simola
Sami Sarkula
Sarkulat
Mikko Mana Satonen
Janne Saukoniemi
Esa-Pekka Seppälä
Jukka Seppälä
Kati Siikonen
Eleora Olufuwa & Tapani Sillsten
Sami Siltainsuu
Juha-Pekka Simola
Jussi Simola
Riku Sipilä
Markku Siren
Ossi Stenholm
Ulla-Mari Stenholm
Stepanoff
P & T Suojoki
Mika Suontausta
Pentti Särmä
Tirsu S.
Jaakko Tala
Jouko Tala
Tommi Talonen
Esko Talsola
Markku Tamminen
Merja Tienhaara
Tike
Tikkala
Kirsi Toivonen
Tytti & Tommi Tukia
Aleksi & Vesa-Matti Tuomola
Marika Tuomola
Juuso Vainio
Mari Vainio
Niko Vainio
Toni Vainio
Tuomas Vaittinen
Raimo Vali
Miikka Varha
Valtteri Varha
Jaakko Vehmas
Vesanummi
Saga Vihma
Petteri Virtanen
Virve & Petri
Rasmus Vuopio
Rasmus Vuopio
Harri Vuorela
Pirkko Vuorela
Teemu Vähä-Touru
Wilma Väre
Aamu Waajakoski
Viljo Waajakoski
Kirsi & Vesa Ylösmäki
Eemeli Äikäs
Mikko Äikäs
Teemu Äikäs
nimettömät tukijat 18 kpl

PRONSSINEN NIMI 211 / 200
Pasi Aaltonen
Jani Ahmaoja
Pekka Ahokas
Santeri Ahtola
Annika & Timo
Antti Autio
Otto Eriksson
Fopsilainen-soittolistat
Atte Haapala
Eetu Haapala
Manu Haapala
Helka Haarajoki
Hilla Haarajoki
Justus Heikkilä
Niklas Heikkilä
Jarno Heinilä
Aapo Hieperi
Timo Hoikkala
Helena Holmström
Nikke Hopiavuori
Lumi Huhtala
Voitto Huhtala
Vocce Tomi Hänninen
Kaitsu Härkönen
Ihanat Tytöt -95
Juuso Jaakkola
Sampsa Jalava
Erika Jalarvo
Nette Jalarvo
Elina Jokinen
Aki Juusela
Miro Jyrhä
Airi Järvi
Jässi Järvinen
Mika Kaakinen
Timo Kalpio
Mikko Kemppi
Joonas Kivinen
Ansa Kivivuori
Elvi Kivivuori
Anne Klasi
Ilkka Koivisto
Tiina Koivisto
Erik Kojonsaari
Patrik Kojonsaari
Tuula Koo
Aki Korhonen
Henriika Korvenoja
Ville Kujala
Jukka Kumpulainen
Esa Kutilainen
Samuli Kuunila
Atte Kuusela
Juho Kuusela
Senja & Onni Kärppä
Minna K.
Petra K.
Ami Laaksonen
Juuli Lahti
Joni Lamberg
Niklas Lamminolka
Lampitie Racing
Heini Lauren
Kirsi Lauren
Mark Lake
Rainer Lehtinen
Mika Lehtosalo
Lauri Leppä
Eero Lindvall
Topi Lindvall
Juuso Louhelo
Luigi
Mirka Lukkala
Timo Lund
Marianne Lähde
Jari-Pekka Lähteenmäki
Lauri Manninen
R. Marila
Toni Mattila
Veeti Mattila
Heikki Mikkola
Jalmari Mikkola
Jouni Mikkola
Kalle Mikkola
Linda Mikkola
Tiina Mikkola
Verneri Mikkola
Kim Moilanen
Mika Moisander
Ville Mäenpää
Anne Mähönen
Elma Mäkelä
Reijo Mäki
Reijo Mäki
Riku Mäki
Virpi Mäki
Lätkäleidi Satu Mäki
Petu Mäkinen
Simo Mäkinen
Jussi Mänki
Teppo Määttänen
Matti Mönttinen
Saija M.
Karita Niemenmaa
Severi Nummela
Ville Nurmela
Niklas Nuutinen
Renne Ohtonen
Terho Ojala
Alex & Enna Oldenburg
Sanna Oldenburg
Mikko Ollikainen
Eppu Oras
Etta Oras
Kukka-Maaria Oras
Sonja Oras
Vanessa Oras
Venla Oras
Sanna Paavonen
Eemeli Paasikangas
Rasmus Paasikangas
Tommi Palm
Jere Pekkinen
Hely Peltola
Timo Peltonen
Henna Penttinen
Minna Penttinen
Kati Pohjola
Tommi Rantala
Akseli, Elias & Oliver Rantanen
Kerttu Rantanen
Mari Rantanen
Teemu Rantanen
Mika Raunio
Olli-Pekka Raunio
Rautsi
Jukka Reilin
Jorma Ronkainen
Arja Saarinen
Emma Saarinen
Hanna Saarinen
Jarno Saarinen
Milla Saarinen
Sofia Saarinen
Saarinen
Leila Salko
Janne Saukoniemi
Jukka Savolainen
Emma Siikonen
Jouko Siikonen
Lauri Siikonen
Markus Seuranen
Somero NR.1
Sulo Sorsa
Mika Stigel
Milla Sundell
Tuomas Suojoki
Jaakko Suonpää
Santeri Suontausta
Jaana Suuronen
Petri Suuronen
Teppo Syrjäaho
Juha Tammi
Matti Tapani
Testo Tiesa
Isla Toukkari
Timo Toukkari
Heidi Tuominen
Anne Tuorinen
Turhapurot
Tuija Törmä
Anelma Unelma
Marko Uskelin
Harri Uusitalo
Juuli Vainio
Konsta Vainio
Sami Vatanen
Jani Viher-Vehmas
Mikko Vihreäsaari
Kari Viitamäki
Antti Vimperi
Henna Virtanen
Katri Virtanen
Leevi Virtanen
Markus Virtanen
Veeti Vuorela
Seppo Wessman
Tarja Ylikangas
Rami Ylismäki
Niilo Ylösmäki
Juha Yrjänä
nimettömät tukijat 20 kpl

NIMIKATEGORIOIDEN ULKOPUOLELTA TUKENSA ANTANEET
Markku Lindfors
FoPS Juniorit ry
FJT ry
Konerinki
YHTEENSÄ 4500 €